هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Aether (IIX SSD Litespeed) [S] اطلاعات php
Al-Fatih (US SSD Litespeed) [S] اطلاعات php
Apollo (IIX) [R] اطلاعات php
Ares (IIX) (SSD) [S] اطلاعات php
Athena (SG) [S/R] اطلاعات php
Eirene (US SSD Litespeed) [S] اطلاعات php
Freya (US) [S/R] اطلاعات php
Hades (IIX) [R] اطلاعات php
Hebe (US) (SSD) [S/R] اطلاعات php
Hemera (IIX) [R] اطلاعات php
Hercules (IIX) [S] اطلاعات php
Hestia (IIX) [R] اطلاعات php
Poseidon (IIX) (SSD) [R] اطلاعات php
Tartarus (US) [S] اطلاعات php
Zeus (IIX) [S] اطلاعات php